De minimaregelingen van de gemeente Rhenen 2013

Geld-Terug-Regeling en de Geld-Terug-Regeling Extra
Regeling 65+
Regeling chronisch zieken en gehandicapten
Computerregeling
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Menzis

Informatie voor verenigingen en organisaties

Voor wie?
Aanvraagformulier
Contact

Geld-Terug-Regeling & Geld-Terug-Regeling Extra

Wanneer u van een minimum inkomen rond moet komen blijft er weinig geld over voor sport, recreatie en culturele activiteiten. Ook extra activiteiten op school, club of vereniging kosten vaak meer geld dan u kunt missen. De Geld-Terug-Regeling vergoedt deze kosten. De GeldTerug-Regeling is een initiatief van de gemeente Rhenen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Met de Geld-Terug-Regeling heeft ieder gezinslid recht op een budget van € 75 per jaar met een maximum van € 300 per gezin.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar krijgen ook nog de Geld-Terug-Regeling Extra. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld sporten, muziekles volgen en op schoolreis. Het budget van de Geld-Terug-Regeling Extra bedraagt € 100 per kind per jaar.

De volgende kosten kunnen vergoed worden:

Bus- en treinkaartjes incl. de Voordeelurenkaart NS
Computercursussen
Cursussen kunstzinnige vorming *
Cursussen Open Universiteit, type- en taalcursussen
Kerktelefoon / Kerkradio
Kindervakantieweek
Kosten van een tijdschrift / krantenabonnement
Kosten van een zwembadbezoek *
Kosten van horecabezoek
Kosten van internet
Lidmaatschap allochtonenorganisaties
Lidmaatschap bibliotheek
Lidmaatschap consumentenorganisatie
Lidmaatschap gehandicaptenorganisatie
Lidmaatschap hobbyvereniging *
Lidmaatschap Kruisvereniging
Lidmaatschap kunstuitleen Rhenen
Lidmaatschap ouderenbond, vakbond, mannen- en vrouwenorganisaties
Lidmaatschap scouting *
Lidmaatschap speel-o-theek
Lidmaatschap sportverenigingen met kosten voor kleding en noodzakelijke sportattributen *
Lidmaatschap toneel-, dans-, muziek- of zangvereniging *
Lidmaatschap wijk- of buurtvereniging
Museum jaarkaart / CJP
Ontmoetingsgroep Stichting Welzijn Ouderen
Pasfoto’s voor paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
Paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs
Schoolreisjes, schoolkampen en schoolexcursies *
Schriftelijke cursussen
Seizoenskaart sportvereniging

* Kosten worden ook vergoedt via de Geld-Terug-Regeling Extra net als de kosten voor de ouderbijdrage aan het schoolfonds en de kosten voor huiswerkbegeleiding of bijles. Sportkleding wordt alleen vergoedt in combinatie met het lidmaatschap van een sportvereniging.

Terug naar begin van de pagina

 Regeling 65+

Met de regeling 65+ kunnen ouderen in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming. Via deze regeling ontvangt een alleenstaande van 65 jaar of ouder € 200 per jaar. Gehuwden en samenwonenden ontvangen € 270 per jaar.

Terug naar begin van de pagina

Regeling chronisch zieken en gehandicapten (18 tot 65 jaar)

Personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de extra kosten die vanwege ziekte of handicap gemaakt worden. Als u in aanmerking komt voor de regeling chronisch ziek of gehandicapt, ontvangt u € 200 per jaar. U bent chronisch ziek of gehandicapt als u aan één van deze voorwaarden voldoet:

u bent ouder dan 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en
u heeft een WAO, WIA, WAZ of WAJONG-uitkering met een beschikking dat u 80 – 100% arbeidsongeschikt bent of
u heeft anderszins een uitkering waarbij een vrijstelling van de sollicitatieplicht om medische redenen is verleend of
u heeft een gehandicaptenparkeerkaart of
u heeft een geldige indicatie voor een WMO-voorziening, die langer dan 1 jaar geldig is, uitgezonderd voorziening
    collectief vervoer of
u ontvangt een tegemoetkoming uit de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Terug naar begin van de pagina

Computerregeling

Een gezin met tenminste één kind tussen 8 en 18 jaar kan recht hebben op een vergoeding van maximaal € 600 voor het aanschaffen van een computer en printer. Voorwaarde is dat u de afgelopen 4 jaar géén computer van de gemeente heeft gekregen. Wacht met het kopen van een computer. Nadat uw aanvraag verwerkt is, krijgt u namelijk meer informatie over de aanschaf.

Terug naar begin van de pagina

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Menzis

De gemeente Rhenen heeft een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. U kunt daardoor gebruik maken van een uitgebreid aanvullend pakket voor een relatief laag premiebedrag. Bij vraag 6 op het aanvraagformulier kunt u aankruisen wat voor u van toepassing is. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Dan kunt u helaas geen gebruik maken van deze regeling. 

Terug naar begin van de pagina

Voor wie?

De minimaregelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De norm voor een laag inkomen vindt u in de inkomenstabel hieronder inkomen per maand lager dan de genoemde bedragen? Dan kunt u een aanvraag indienen. De netto normbedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Personen tussen 18 - 21 jaar
Alleenstaand  €    239
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar  €    478
Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder  €    930
Personen tussen 18 - 21 jaar met kind(eren)
Alleenstaand  €    515
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar  €    754
Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder  € 1.206
Personen tussen de 21 - 65 jaar
Alleenstaand  €    968
Alleenstaande ouder/verzorger  € 1.244
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 65 jaar  € 1.382
Personen van 65 jaar of ouder
Alleenstaand  € 1.061
Alleenstaande ouder/verzorger  € 1.336
Gehuwd of samenwonend  € 1.461

Het maximale vermogen voor een alleenstaande mag € 5.795 zijn. Voor een alleenstaande ouder of gehuwden en samenwonenden is het maximale vermogen € 11.590.

De bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van januari 2013.

Uitgesloten zijn: Studenten die inkomsten ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; Gedetineerden (de eventuele partner kan wel in aanmerking komen); Niet in Rhenen woonachtigen, niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie; Personen jonger dan 18 jaar (kunnen zelfstandig geen aanvraag doen); Personen die niet rechtmatig in Rhenen verblijven (vreemdelingen die op grond van artikel 11 van de Wet Werk en Bijstand geen recht op uitkering hebben); Inwoners van Rhenen die een hoger inkomen hebben dan 110% van geldende normen op basis van de Wet Werk en Bijstand of meer vermogen hebben dan het vermogen dat op grond van artikel 34 niet als vermogen in aanmerking wordt genomen.


Terug naar begin van de pagina

Aanvraagformulier

Eerst kijkt u of u in aanmerking komt. Controleer uw netto maandinkomen aan de hand van de inkomenstabel die u hier vindt. Als u inkomen en vermogen lager is dan het genoemde bedrag van de categorie waar u tot behoort, kunt u een aanvraag doen. U kunt tot 31 december 2013 een aanvraag indienen voor de minimaregelingen van de gemeente Rhenen.

Aanvraagformulier minimaregelingen Rhenen 2013 (.pdf-formaat)

U vult het bovenstaande formulier volledig in en stuur deze samen met bewijzen van uw netto maandinkomen op naar Bureau Minimaregelingen Rhenen

Terug naar begin van de pagina

Contact

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bureau Minimaregelingen Rhenen, telefoonnummer 024 66 31 796. Elke werkdag bereikbaar van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Of vul het onderstaande formulier in.


Bericht

 

  Terug naar begin van de pagina


Bureau Minimaregelingen is een projectorganisatie van de gemeente Rhenen en wordt uitgevoerd door AMC Consultancy b.v.
© 2012